İstatistikler

Küresel ekonomik koşulların hızla değiştiği günümüzde hizmetler sektörü ekonomik aktivitenin temel bileşenlerinden biri haline gelmiştir. Özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasında gelişmiş ekonomiler, tarım ve sanayi sektörüne dayalı ekonominin yerine hizmet sektörünün ağırlıkta olduğu bir ekonomik yapıya doğru yönelmiştir. İlerleyen yıllarda ise gelişmekte olan ülkeler de hizmet sektörünün ekonomilerindeki payını arttırma çabası içine girmiştir. Bu kapsamda, hizmet sektörü birçok ülke ekonomisinin en hızlı büyüyen sektörü olmuş ve çok sayıda ülkenin ekonomisinde GSYİH’nin yüzde 50’sinden fazla paya sahip hale gelmiştir.

Son yıllarda, yabancı doğrudan yatırımlarda meydana gelen gelişmeler, bilgi teknolojilerindeki ilerlemeye bağlı olarak ortaya çıkan hizmet sektörlerinin ticarete konu olmaları ve uluslararası iş gücü hareketliliğinde meydana gelen artış neticesinde hizmetler sektörü ve ticareti dünya ticaretinde önemli bir yer edinmiştir. ITC Trademap verileri çerçevesinde, sektörün 2019 yılı küresel ihracat hacmi 6 trilyon ABD dolarını aşmış durumdadır.

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de oluşturduğu katma değer ve yarattığı istihdam olanakları ile hizmetler sektörü en etkili sektörlerden biri konumunda olup, son yıllarda önemli bir ivme yakalamış ve 2019 yılında Cumhuriyet tarihi rekorunu kırarak 63,6 milyar ABD doları ihracat seviyelerine yükselmiştir.

Cari açığın kapanması ve ekonomik istikrarın sağlanması gibi faktörler açısından hayati öneme sahip olan hizmet ihracatının artması sayesinde dış ticaretimiz her geçen yıl cari dengeleri sağlayarak büyümeyi başarmaktadır. Türkiye hizmet ticaretinde net ihracatçı konumunda olup, 2019 yılı itibarıyla 35,6 milyar ABD doları net fazlaya ulaşarak önemli bir başarı kaydetmiştir. Ülke ekonomisine bu derece önemli bir katkı sağlayan hizmet sektörünün önümüzdeki dönemde de vermiş olduğu dış ticaret fazlasının devam edeceği öngörülmektedir.


TCMB verileri çerçevesinde ülkemizin yıllara göre hizmet ihracatı rakamları:2020 yılında yaşanan pandemi süreci, insan hareketliliğine ve seyahat kısıtlarına son derece duyarlı olan hizmet sektörlerini yoğun bir biçimde etkilemiş olup, Turizm ve Taşımacılık gibi hizmet ihracatımızın başat sektörlerinde yaşanan olumsuzluklar neticesinde; 2020 yılında ülkemiz hizmet ihracatı, bir önceki yıla göre yaklaşık % 45 azalışla 34,4 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Öte yandan, pandemi kaynaklı elverişsiz konjonktüre rağmen bu dönemde yaklaşık 10 milyar ABD doları hizmet ticareti fazlası elde edilerek ülkemiz ekonomisine yine ciddi bir katkı sağlanmıştır.

Türkiye’nin milli gelirinin yüzde 60’ından fazlasını oluşturan hizmet sektörü, ihracat ve istihdama önemli katkılar sunmanın yanı sıra, imalat sanayinin ve küresel değer zincirlerinin de önemli bir bileşenidir. Bu yönüyle ülke ekonomisine yüksek katma değer sağlayan stratejik bir sektör konumunda olan hizmet sektörü ihracatının, pandeminin olumsuz etkilerinin azalmasına paralel olarak, önümüzdeki dönemde de ağırlığını koruması beklenmektedir.
 
Birliğimizce gerçekleştirilecek;

  • Sektörel Ticaret ve Alım Heyetleri,
  • Yurtdışı/yurtiçi fuar organizasyonları,
  • Ulusal ve uluslararası kuruluşlar nezdinde tanıtım ve işbirliği faaliyetleri,
  • Seminer, eğitim, kongre, proje, toplantı vb. organizasyonlar ile ülkemiz hizmet ihracatının gelişimi her alanda desteklenecektir.