İstatistikler

Küresel ekonomik koşulların hızla değiştiği günümüzde hizmetler sektörü ekonomik aktivitenin temel bileşenlerinden biri haline gelmiştir. Özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasında gelişmiş ekonomiler, tarım ve sanayi sektörüne dayalı ekonominin yerine hizmet sektörünün ağırlıkta olduğu bir ekonomik yapıya doğru yönelmiştir. İlerleyen yıllarda ise gelişmekte olan ülkeler de hizmet sektörünün ekonomilerindeki payını arttırma çabası içine girmiştir. Bu kapsamda, hizmet sektörü birçok ülke ekonomisinin en hızlı büyüyen sektörü olmuş ve çok sayıda ülkenin ekonomisinde GSYİH’nin yüzde 50’sinden fazla paya sahip hale gelmiştir.

Son yıllarda, yabancı doğrudan yatırımlarda meydana gelen gelişmeler, bilgi teknolojilerindeki ilerlemeye bağlı olarak ortaya çıkan hizmet sektörlerinin ticarete konu olmaları ve uluslararası iş gücü hareketliliğinde meydana gelen artış neticesinde hizmetler sektörü ve ticareti dünya ticaretinde önemli bir yer edinmiştir. Trademap verileri çerçevesinde, sektörün 2018 yılı küresel ihracat hacmi 5,8 trilyon ABD doları mertebesindedir. 

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de oluşturduğu katma değer ve yarattığı istihdam olanakları ile hizmetler sektörü en etkili sektörlerden biri konumunda olup, son yıllarda önemli bir ivme yakalamıştır. 2002 yılında 14 milyar ABD doları düzeyinde olan hizmet ihracatı, 2018 yılında 48,6 milyar ABD doları seviyelerine yükselmiştir.

Merkez Bankası istatistiklerine göre, 2017 yılında 43,6 milyar ABD doları ihracat gerçekleştiren Türk Hizmet Sektörü, 2018 yılında yaklaşık %11 artışla 48,6 milyar ABD Doları ihracata erişmiştir. 2017 yılında yaklaşık 20 milyar ABD Doları dış ticaret fazlası veren Türk Hizmet Sektörü, 2018 yılında ise %28 artışla yaklaşık 25,6 milyar ABD Doları dış ticaret fazlası üreterek ülke ekonomisine ciddi bir katkı sağlamıştır.

Cari açığın kapanması ve ekonomik istikrarın sağlanması gibi faktörler açısından hayati öneme sahip olan hizmet ihracatının artması sayesinde dış ticaretimiz her geçen yıl cari dengeleri sağlayarak büyümeyi başarmaktadır. Türkiye hizmet ticaretinde net ihracatçı konumunda olup, 2018 yılı itibarıyla 25,6 milyar ABD doları net fazlaya ulaşarak önemli bir başarı kaydetmiştir. Ülke ekonomisine bu derece önemli katkı sağlayan hizmet sektörünün önümüzdeki dönemde de vermiş olduğu dış ticaret fazlasının artarak devam edeceği öngörülmektedir.

Türkiye’nin milli gelirinin yüzde 60’ından fazlasını oluşturan hizmet sektörü, ihracat ve istihdama önemli katkılar sunmanın yanı sıra, imalat sanayinin ve küresel değer zincirlerinin de önemli bir bileşenidir. Milli gelirin yaklaşık 2/3’ünü, toplam ihracatın ise %22’sini oluşturan ve bu yönüyle ülke ekonomisine yüksek katma değer sağlayan stratejik bir sektör konumunda olan hizmet sektörü ihracatının 2019 yılında da artış trendini sürdürdüğü görülmektedir.
 
Birliğimizce gerçekleştirilecek;

  • Sektörel Ticaret ve Alım Heyetleri,
  • Yurtdışı/yurtiçi fuar organizasyonları,
  • Ulusal ve uluslararası kuruluşlar nezdinde tanıtım ve işbirliği faaliyetleri,
  • Seminer, eğitim, kongre, proje, toplantı vb. organizasyonlar ile ülkemiz hizmet ihracatının gelişimi her alanda desteklenecektir.