İstatistikler

Küresel ekonomik koşulların hızla değiştiği günümüzde hizmetler sektörü ekonomik aktivitenin temel bileşenlerinden biri haline gelmiştir. Özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasında gelişmiş ekonomiler, tarım ve sanayi sektörüne dayalı ekonominin yerine hizmet sektörünün ağırlıkta olduğu bir ekonomik yapıya doğru yönelmiştir. İlerleyen yıllarda ise gelişmekte olan ülkeler de hizmet sektörünün ekonomilerindeki payını arttırma çabası içine girmiştir. Bu kapsamda, hizmet sektörü birçok ülke ekonomisinin en hızlı büyüyen sektörü olmuş ve çok sayıda ülkenin ekonomisinde GSYİH’nin yüzde 50’sinden fazla paya sahip hale gelmiştir.

Son yıllarda, yabancı doğrudan yatırımlarda meydana gelen gelişmeler, bilgi teknolojilerindeki ilerlemeye bağlı olarak ortaya çıkan hizmet sektörlerinin ticarete konu olmaları ve uluslararası iş gücü hareketliliğinde meydana gelen artış neticesinde hizmetler sektörü ve ticareti dünya ticaretinde önemli bir yer edinmiştir. Trademap verileri çerçevesinde, sektörün 2019 yılı küresel ticaret hacminin 6 trilyon ABD dolarını aşması beklenmektedir.

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de oluşturduğu katma değer ve yarattığı istihdam olanakları ile hizmetler sektörü en etkili sektörlerden biri konumunda olup, son yıllarda önemli bir ivme yakalamıştır. 2002 yılında 14 milyar ABD doları düzeyinde olan hizmet ihracatı, 2019 yılında Cumhuriyet tarihi rekorunu kırarak 64,8 milyar ABD doları seviyelerine yükselmiştir.

Merkez Bankası istatistiklerine göre, 2018 yılında 59 milyar ABD doları ihracat gerçekleştiren Türk Hizmet Sektörü, 2019 yılında yaklaşık %10 artışla 64,8 milyar ABD Doları ihracata erişmiştir. 2018 yılında yaklaşık 31,1 milyar ABD Doları dış ticaret fazlası veren Türk Hizmet Sektörü, 2019 yılında ise %18 artışla yaklaşık 36,8 milyar ABD Doları dış ticaret fazlası üreterek ülke ekonomisine ciddi bir katkı sağlamıştır.

Cari açığın kapanması ve ekonomik istikrarın sağlanması gibi faktörler açısından hayati öneme sahip olan hizmet ihracatının artması sayesinde dış ticaretimiz her geçen yıl cari dengeleri sağlayarak büyümeyi başarmaktadır. Türkiye hizmet ticaretinde net ihracatçı konumunda olup, 2019 yılı itibarıyla 36,8 milyar ABD doları net fazlaya ulaşarak önemli bir başarı kaydetmiştir. Ülke ekonomisine bu derece önemli katkı sağlayan hizmet sektörünün önümüzdeki dönemde de vermiş olduğu dış ticaret fazlasının artarak devam edeceği öngörülmektedir.

Türkiye’nin milli gelirinin yüzde 60’ından fazlasını oluşturan hizmet sektörü, ihracat ve istihdama önemli katkılar sunmanın yanı sıra, imalat sanayinin ve küresel değer zincirlerinin de önemli bir bileşenidir. Milli gelirin yaklaşık 2/3’ünü, toplam ihracatın ise %26’sını oluşturan ve bu yönüyle ülke ekonomisine yüksek katma değer sağlayan stratejik bir sektör konumunda olan hizmet sektörü ihracatının önümüzdeki dönemde de ağırlığını koruması beklenmektedir.
 
Birliğimizce gerçekleştirilecek;

  • Sektörel Ticaret ve Alım Heyetleri,
  • Yurtdışı/yurtiçi fuar organizasyonları,
  • Ulusal ve uluslararası kuruluşlar nezdinde tanıtım ve işbirliği faaliyetleri,
  • Seminer, eğitim, kongre, proje, toplantı vb. organizasyonlar ile ülkemiz hizmet ihracatının gelişimi her alanda desteklenecektir.